3-30-07 (Soph) LP v Sam Rayburn (W) 10-0 - byGracePhotography