4-16-07 (JV) LP v Pas Sam Rayburn (W) - byGracePhotography