4-16-07 (Var) LP v Sam Rayburn(L) edit - byGracePhotography